img_lest5משרדנו מעניק ליווי משפטי בתחום התכנון והבניה במסגרת ליווי עסקאות נדל"ן וכן באופן נפרד.

בין היתר פועל משרדנו לקידום הליכי תכניות בנין עיר בפני מוסדות התכנון באופן הממקסם את זכויות הבניה, החל משלב הייזום, דרך אישור התכניות והוצאת היתר הבניה ועד ביצוע הפרויקט.

לצורך כך מקיים משרדנו שיתופי פעולה עם אנשי מקצוע מהמובילים בתחומם לרבות אדריכלים, מתכנני ערים, שמאים, מודדים וכו'.

כעורכי דין בפרויקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי, פועל משרדנו למקסום זכויות הבניה והתמורות המוענקות ליזמים ולצורך מקסום התמורות המוענקות לדיירים מהיזם בפרויקט התחדשות עירונית (הן בפרויקט תמ"א 38- חיזוק והרחבה, תמ"א 38- הריסה ובניה ופרויקט פינוי בינוי).

בנוסף, מעניק משרדנו ליווי משפטי בבקשות רישוי בעבודות הטעונות קבלת היתר בניה, בקשות להקלה ושימוש חורג, ייצוג בפני ועדות ערר על החלטות מוסדות תכנוניים, הליכים משפטיים בפני ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה, התנגדויות לתב"ע ועוד.