big_icon_page3פרויקט פינוי בינוי הינו פרויקט בו מתקשרים בעלי דירות בבניין או במתחם "פינוי בינוי" עם יזם/קבלן בהסכם, לפיו בעלי הדירות יפנו את דירותיהם אשר ייהרסו, ובמקומן ייבנה פרויקט חדש בו בעלי הדירות יקבלו דירות חדשות ובד"כ גדולות יותר בבניין חדש שיוקם ובתמורה מקבל היזם זכויות בניה מכוחן הוא בונה דירות אשר יוותרו בבעלותו.

למעשה, פרויקט פינוי בינוי דומה במהותו לפרויקט תמ"א 38/2 (הריסה ובניה), אולם במספר הבדלים מהותיים:

מצד אחד, פרויקט פינוי בינוי במהותו הינו הליך ארוך ומורכב אשר דורש במרבית המקרים טרם הוצאת היתר בניה, בין היתר, הכרזה של משרד השיכון והבינוי על המתחם כמתחם פינוי בינוי (במסלול הנפוץ) וקידום תכנית בנין עיר חדשה אשר דורש התנהלות מול רשויות התכנון והבניה השונות. בנוסף, על מנת לקבל את הטבות המס הנלוות לפרויקט פינוי בינוי, על מתחם הפינוי בינוי להיות בעל לפחות 24 יחידות דיור קיימות. זאת בשונה מפרויקט תמ"א 38 אשר זכויות הבניה בו מוקנות מכוח תכנית המתאר הארצית וניתן להוציא בו היתר בניה ללא קידום תכנית חדשה.

מאידך, בשל העובדה שבפרויקט פינוי בינוי במרבית המקרים זכויות הבניה שמקבל היזם גדולות בהרבה מזכויות הבניה המוענקות מכוח תמ"א 38 ובשל הטבות המס הרחבות יותר, בדרך כלל התמורות להן זכאים בעלי הדירות הקיימות יהיו גדולות באופן משמעותי מפרויקט תמ"א 38. בנוסף, במרבית המקרים, פרויקט פינוי בינוי מגלם בתוכו גם פיתוח סביבתי מקיף יותר מפרויקט תמ"א 38.

בשל היותו של פרויקט פינוי בינוי סבוך ומורכב, מומלץ לבעלי זכויות השוקלים ביצוע פרויקט פינוי בינוי לפנות למשרד עו"ד המתמחה בפינוי בינוי, וזאת עוד בטרם פניה ליזם.

למשרד קוטון יאיר ושות' ניסיון עשיר בליווי בעלי דירות בפרויקטים של פינוי בינוי, ומעניק ליווי מקצועי ומקיף לאורך כל שלבי העסקה. במקרה הצורך, וכחלק מהניסיון העסקי שצבר משרדנו בעסקאות פינוי בינוי, אנו נסייע לבעלי הדירות לקבל הצעות מאת יזמים, אם בהליך של "מכרז יזמים" ואם בפניה ישירה ליזמים. הליווי המשפטי כולל בין היתר את שלבי המו"מ הראשוניים, בדיקת הזכויות הקנייניות והתכנוניות, תיקון בפנקסי הזכויות על פי הצורך, ניהול שלב המו"מ המשפטי בין הצדדים לעסקה לצורך החתימה על הסכם מחייב וזאת תוך שימת דגש מיוחד על לוחות הזמנים לאישור תכנית בניין עיר וביצוע, על הבטחונות שיינתנו לבעלי הדירות מהיזם, הליכי התכנון הכוללים קידום תב"ע והגשת בקשה להיתר בניה, ליווי מול רשויות המס (שבח ורכישה, היטלי השבחה, מע"מ) תוך מיצוי מלוא ההקלות וההטבות המגיעות ליזם ולבעלי הדירות על פי כל דין, ליווי כל שלבי ביצוע הפרויקט בפועל לרבות פיקוח על חוזי ההתקשרות מול כל נותני השירותים והקבלנים בפרויקט, תיקון צו רישום הבית המשותף במהלך הפרויקט ובסיומו ועד שלב קבלת הדירות החדשות. כמו כן, למשרדנו ניסיון בטיפול משפטי בדיירים סרבנים לפי חוק פינוי ובינוי (פיצויים) התשס"ו-2006.

משרדנו שם דגש מיוחד על פעולה משותפת לרווחת הצדדים, בשקיפות מלאה, על פי עקרון של חלוקת רווח בין היזם ובעלי הדירות תוך שמירה מלאה על זכויות בעלי הדירות. כמו כן משרדנו מאמין במעורבות וייעוץ עסקיים לצד הליווי המשפטי.