עורך דין שכירות

הסכמי שכירות נחתמים באלפיהם בישראל ומקנים לשוכרים את הזכות להשתמש ולהחזיק בנכסים לתקופה מוגדרת. מטרתם של ההסכמים היא לעגן את זכויותיהם של שני הצדדים – שוכר ומשכיר כאחד, וזאת לאור התחייבויות והבנות הדדיות. ואולם, הניסיון לערוך הסכם שכירות באופן עצמאי ובוודאי החתימה עליו ללא בחינה מקצועית, מובילים לעיתים קרובות לתסבוכת ותקלות משפטיות, לסכסוכים ולמפח נפש. מסיבה זו, חשוב מאוד לבחון ולערוך את החוזים באמצעות עו"ד שכירות במשרד קוטון יאיר ושות', המחזיקים בניסיון עשיר בתחום הנדל"ן לרבות עריכת הסכמי שכירות מסחריים מורכבים לצד הסכמי שכירות לצורכי מגורים.

עורך דין רכישת קרקע חקלאית

בשנים האחרונות מופיעים באמצעי התקשורת פרסומים רבים ומפתים אודות רכישת קרקעות חקלאיות המצויות בשלבים שונים של שינוי ייעוד ("הפשרה"). אכן, לא מעט ישראלים כבר הצטרפו למעגל הרוכשים מתוך כוונה למנף את השקעתם ולעשות רווח נאה בתקופה קצרה יחסית. אולם, חשוב להבין כי כל עסקת מקרקעין, ובוודאי עסקה הקשורה בקרקעות חקלאיות, מערבת שלבים רבים ומורכבים לצד גורמי סיכון ואי ודאות ועשויה להמשך שנים רבות. 

רכישת דירה מקבלן

במאמר זה נסקור את התהליך לרכישת דירה מקבלן, את הבדיקות שעל הרוכש ועורך דינו לערוך בטרם רכישת הדירה, את המוקשים הצפויים והעלויות הכרוכות ונביא דוגמאות לנקודות העולות במקרים רבים במהלך המשא ומתן על טיוטת ההסכם.

מע"מ בקבוצות רכישה

ע"פ תיקון 40 לחוק מע"מ, מכירת זכות במקרקעין ל"קבוצת רכישה" (כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין) בידי אדם, גם אם עיסוקו אינו מכירת מקרקעין תהווה עסקת אקראי ויחול עליה מע"מ. פירוש תיקון 40 לחוק מע"מ הוא כי רוכשים אשר התארגנו במתכונת של קבוצת רכישה, כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, המובאת להלן, לא ייחשבו כ"יחידים", ולפיכך רכישת הקרקע על ידם תיחשב עסקת אקראי ותחויב בתשלום מע"מ בגינה.

מעמדם של הדמיות ופרוספקטים טרום חוזיים

הנחת היסוד היא שחוזי מכר דירות (ובכלל זה מפרט ותוכניות המצורפות לחוזה) גוברים על מצגים מוקדמים, למשל, עלוני פרסומת, פרוספקטים או הדמיות, זאת בהנחה כי הקבלן קיים חובותיו - מסר לרוכשים את הדירה/הפרויקט בהתאם למה שנקבע במפרט הטכני המצורף לחוזה ובהתאם לתוכניות הבנייה אשר צורפו לחוזה המכירה. במידה ונקבע בחוזה, כי נספחיו על המפרט שבו ותכניותיו, ממצים את התחייבות הקבלן, הרי שהדבר מחזק את הנחת היסוד כי המפרט גובר על כל מצג מוקדם.

מהו חוק הספאם?

חוק הספאם הוא כינוי לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב – 1982, כאשר הסעיף הרלוונטי הוא סעיף 30א'. מדובר בתיקון לחוק קיים אשר הוראותיו אוסרות על מפרסם לשלוח דבר פרסומת בלא הסכמה מפורשת לכך מראש, בכתב או בעל פה, של הנמען. המחוקק הבין כי בעידן של היום למפרסמים קל מאוד להגיע לקהל הלקוחות שלהם באופן אישי ומיידי ואלו מנצלים זאת עד כדי כך שהדבר הפך למטרד של ממש.הסנקציה אותה קבע המחוקק היא גבוהה למדי (עד 1,000 ש"ח לכל דבר פרסומת אסור) ואינה כרוכה בהוכחת נזק, כל זאת על מנת להרתיע מפרסמים מלשלוח ולהטריד נמענים.

 Page 1 of 2  1  2 »